Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym /podczas założenia Konta w serwisie rozgrywkowym lub podczas zgłoszenia na konkurs/ jest UBISOFT GMBH SP Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE (zwany w dalszej części Ubisoft Polska) z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39 A w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323651, NIP: 1080007096, REGON: 141735880. Osoba kontaktowa: Kamil Ściana, adres email: turnieje@ubisoft.com.

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz w profilu przetwarzane będą w celach np.:

prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów oraz usług oferowanych przez Ubisoft Polska

prowadzenia marketingu produktów oraz usług oferowanych przez podmioty promujące swoje produkty oraz usługi poprzez serwis www.turniejer6.pl

przesyłania informacji handlowych pochodzących od Ubisoft Polska

przesyłania informacji handlowych pochodzących od podmiotów promujących swoje produkty oraz usługi poprzez serwis www.turniejer6.pl

przesyłania newsletterów pochodzących od Ubisoft Polska

fprzesyłania newsletterów pochodzących od podmiotów promujących swoje produkty oraz usługi poprzez serwis www.turniejer6.pl

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będą wyrażone przez Panią/Pana zgody, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 punkty a) również art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania tj.:

w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów oraz usług oferowanych przez Ubisoft Polska – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

w zakresie prowadzenia marketingu produktów oraz usług oferowanych przez podmioty promujące swoje produkty oraz usługi poprzez serwis www.r6polishmasters.pl - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

w zakresie przesyłania informacji handlowych pochodzących od Ubisoft Polska - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

w zakresie przesyłania informacji handlowych pochodzących od podmiotów promujących swoje produkty oraz usługi poprzez serwis www.turniejer6.pl - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

przesyłania newsletterów pochodzących od Ubisoft Polska - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

przesyłania newsletterów pochodzących od podmiotów promujących swoje produkty oraz usługi poprzez serwis www.turniejer6.pl - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

W związku z przetwarzaniem przez Ubisoft Polska Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

© Ubisoft Polska 2018-2021